OCENA RETROSPEKTYWNA:


Art. 53. 1. Lokalna komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej przez użytkownika, przeprowadza ocenę retrospektywną w przypadku doświadczeń:
1) w których są wykorzystywane zwierzęta z rzędu naczelnych;
2) obejmujących procedurę zakwalifikowaną do kategorii dotkliwa.
2. Ocena retrospektywna polega na sprawdzeniu, czy:
1) zostały zrealizowane cele naukowe lub edukacyjne doświadczenia;
2) procedury objęte doświadczeniem zostały właściwie zakwalifikowane do kategorii wymienionych w art. 10 ust. 1;
3) wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia mogą przyczynić się do dalszego wdrożenia zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
3. Lokalna komisja może przeprowadzić ocenę retrospektywną także w przypadkach innych niż określone w ust. 1, gdy wynika to z oceny wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w tym planowanych procedur objętych doświadczeniem, proponowanej kategorii ich dotkliwości, celu naukowego lub edukacyjnego, jaki planuje się osiągnąć w wyniku przeprowadzenia doświadczenia, a także liczby, gatunków, wieku i stadiów rozwoju zwierząt, które planuje się wykorzystać w doświadczeniu.
4. Lokalna komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej:
1) przekazuje użytkownikowi wyniki tej oceny;
2) zwraca użytkownikowi dokumentację, o której mowa w ust. 1.

    Informacja o wyznaczeniu wniosku do przeprowadzenia oceny jest zawarta w pkt 9 UCHWAŁY LKE.

    FORMULARZ OCENY RETROSPEKTYWNEJ - RAPORT UYŻTKOWNIKA

    Zaleca się stosowanie zaproponowanego formularza - raportu użytkownika, jednakże przy uwzględnieniu specyfiki i indywidualnych cech każdego z doświadczeń, odnośnie którego dokonywana jest ocena retrospektywna. Do formularza można dołaczyć karty obserwacji zwierzat w eksperymencie, ew. opisać stan zwierząt w trakcie procedur. Wnioskodawca wypełnia formularz oceny retrospektywnej w wyznaczonym przez lokalną komisję terminie i odsyła dokumentację do lke.